دبستان دخترانه شهید چمران
 

کادر آموزشی و علمی

سرکار خانم فرحناز کیانیان

اموزگار پایه اول

سرکار خانم شهین صرافی

آموزگار پایه اول

سرکار خانم مهری فتحی فریمانی

آموزگار پایه دوم

سرکار خانم فاطمه درفکی

آموزگار پایه دوم

سرکار خانم زهرا گودرزی

آموزگار پایه سوم

سرکار خانم منیژه عالی

آموزگار پایه سوم

سرکار خانم زهره حاج امینی

آموزگار پایه چهارم

سرکار خانم زهره طایی

آموزگار پایه چهارم

سرکار خانم اشرف سهراب زاده

آموزگار پایه پنجم

سرکار خانم فاطمه بهرامی

آموزگار پایه پنجم

سرکار خانم صدیقه حیدر

آموزگار پایه ششم

سرکار خانم طاهره معظمه عادل مربی هنر

سرکار خانم مریم ایرانخواه

مربی ورزش