دبستان دخترانه شهید چمران
 

کادر اداری و اجرایی

سرکار خانم شهین مومن کیا

معاون آموزشی

سرکار خانم فاطمه پرویزی

معاون پرورشی

سرکار خانم اشرف علی محمدی

معاون اجرایی

سرکار خانم افسون باقری

مربی بهداشت

سرکار خانم نیره قهرمانی

خدمتگزار

آقای خلیل پازوکی

سرایدار